Vumela uJesu Londoloza You « Revamp Your Mind
Follow us on
Share

Vumela uJesu Londoloza You

Born Again Insindiso Message

John 3: 1-7

Kwakukhona umuntu othile kubaFarisi, okuthiwa uNikodemu, umbusi wamaJuda:

Kungokufanayo weza kuJesu ebusuku, wathi kuye: Rabi, siyazi ukuthi Ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngoba akukho muntu angenza lezi zimangaliso ukuthi wenza ngaphandle kukaNkulunkulu abe naye.

UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Uma umuntu engazalwa ngokusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu.

UNikodemu wathi kuye: Umuntu angazalwa esemdala?Angangena ngokwesibili esiswini sikanina, azalwe, na?

UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangoMoya, angengene embusweni kaNkulunkulu.

Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama; futhi lokho okuzelwe nguMoya kungumoya.

Ungamangali ukuthi ngithe kuwe: ‘Nimelwe ukuzalwa ngokusha.

SIKHOLELWA – In kokuthola uMoya oNgcwele ubufakazi yeBhayibheli ekhuluma ngo tonques, nokuthi kuyasiza ukuba sithandaze.

Mark 16v17

Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo; In igama lami kuyakuphuma Bakhipha amademoni;bayakugeza bashumayele ngezilimi ezintsha;

IzEnzo 2 v 1-4

Sekufikile ngokugcwele ngosuku lwePhentekoste, bonke nganhliziyonye endaweni eyodwa.

Kungazelelwe, kwaba khona izwi livela ezulwini kungathi egijimela umoya onamandla, futhi wagcwalisa yonke indlu ababehlezi kuyo.

Futhi kwabonakala kubo ngezilimi eziyivulayo kungathi ngomlilo, futhi wahlala phezu ngamunye wabo.

Base begcwala bonke uMoya oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho uMoya wabapha ukuphumisela.

Roma 8 v 26

Ngokunjalo noMoya helpeth ubuthakathaka bethu ngoba asazi yini okufanele siyithandazele njengoba kufanele, kodwa uMoya uqobo iyasikhulumela nge nokububula (ukukhuluma tonques) lapho angeke azishilo.

SIKHOLELWA e lokwelashwa ngokwaphezulu ngokukholwa siqu kuJesu Kristu. Marku 16 v 18.

“Babeke izandla phezu kwabagulayo, futhi bayosinda”.

Lapha kuba Song, by Umngane ubudala uMnu Paul Rocchi, Phendukani & Be Uyabhabhadiswa sakhe New Jerusalem Album. Kuyinto ingoma umhlabeleli Ngizwile kanjani ukuze ngisindiswe kuze kube phakade.

 
Uma ufisa-imeyili loMlayezo Salvation in a ifayela umsindo ukuze umngane uchofoze lapha

Ingabe manje. I-imeyili abantu indlela basindiswe.Ingabe for the isikhathi esifushane sokuvuna mningi & izisebenzi ezimbalwa.

I-imeyili 3 abantu obaziyo manje!

2 Thimothewu 4: 2 – Be ukushumayela iZwi ngaso sonke isikhathi, ezindaweni zonke. Lokho kuhlanganisa Internet. Futhi email Born umyalezo kubangani bakho & Love izitha zakho ulithumele kubo kanye.

Enye ingoma esikhulu uPawulu Rocchi kusukela New waKhe eJerusalema Album.

Isikhathi sifushane yayo siyaphela lokhu Ngena ngemvume Ezisezulwini Virgo the Woman noma Arabic the ongaseJalimane ungavikelwe Maiden kuyagcwaliseka ngokushesha kakhulu be

Share
%d bloggers like this: