Laat Jesus Save U « Revamp Your Mind
Follow us on
Share

Nederlands Dutch

Laat Jesus Save U

Born Again Salvation Message

Johannes 3: 1-7

Er was een man van de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden:

Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze wonderen die gij doet, tenzij God met hem te doen.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder, en geboren worden?

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij niet in het Koninkrijk van God.

Dat wat geboren is uit het vlees is vlees; en wat geboren is uit de Geest is geest.

Verwonder u niet, dat ik tot u zeide, moet Ye opnieuw geboren worden.

WIJ GELOVEN – In het ontvangen van de Heilige Geest met de bijbel het bewijs van het spreken in tonques, en dat het helpt ons om te bidden.

Mark 16v17

En deze tekenen zullen hen volgen die geloven; In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; zij zullen met nieuwe tongen spreken;

Handelingen 2 v 1-4

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig op één plaats.

En plotseling kwam er een geluid uit de hemel als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij zaten.

En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Romeinen 8 v 26

Ook de Geest medewerkt ook onze zwakheden: want wij weten niet wat wij voor zo we zouden moeten bidden, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke (spreken in tonques), die niet kan worden uitgesproken.

Wij geloven in goddelijke genezing door persoonlijk geloof in Jezus Christus. Marcus 16 v 18.

“Zullen zij de handen leggen op de zieken en zij zullen herstellen.”

Hier is het in een song, door een oude vriend de heer Paul Rocchi Bekeert & Be Gedoopt van zijn nieuwe Jeruzalem album. Het is het beste nummer dat ik heb over hoe om gered te worden voor alle eeuwigheid gehoord.

Als u e-mail deze Salvation Bericht in een geluidsbestand naar een vriend Klik hier

Doe het nu. Email mensen hoe om gered te worden. Doe voor de tijd kort is de oogst overvloedig en de arbeiders zijn er weinig.

E-mail 3 mensen die je kent nu!

2 Timotheüs 4: 2 – Wees de prediking van het Woord te allen tijde, op elke plaats. Dit omvat het Internet. E-mail de Born opnieuw bericht naar je vrienden en je vijanden lief te sturen naar hen.

Een andere grote song van Paul Rocchi uit Zijn Nieuwe Jeruzalem album.

De tijd is kort haar lopen uit en dit beeld Teken in de Hemel Virgo de vrouw of in het Arabisch de onverdedigde Maiden komt waar zeer snel en dan is het heel dicht bij de Lords terug inderdaad.

BookCoverImage

 

 

 

 

 

 

 

Share
%d bloggers like this: